Artikel 1

1.De verhuurder hanteert een minimum leeftijd voor huurders van 18 jaar. Indien in het gezelschap personen zijn onder de 18 jaar mogen zij alleen met aanwezigheid en onder toezicht en verantwoordelijkheid van een meerderjarige op dezelfde fiets of op een andere fiets plaatsnemen/fietsen.

  2. minimumleeftijd voor gebruik Kickbike / Step is 16 jaar

  3. Het is verboden met de kickbike / step op Nederlands grondgebied te rijden

  4.De verhuurder hanteert een minimum lichaamslengte voor het besturen van een fiets 140cm.

  5 Enkel kinderen t/m.8 jaar mogen op de fiets in een daarvoor voorziene zit worden vervoerd, 

Artikel 2

1. Gedurende de tijd dat huurder over de fiets beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de fiets zoals stalling en bandenreparaties, voor rekening van de huurder.

2. Eventuele transportkosten van de fiets zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

  Reparaties aan de fiets zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de fiets geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 5

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade of verlies welke gedurende de huurtijd aan de fiets met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.

2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn, niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een defect aan de fiets, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 6

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en / of de bestuurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

Artikel 7

Voor eventuele kosten en / of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de fiets of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan ten gevolge van enige schade en / of defect en / of verlies aan c.q. van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 8

Indien de gehuurde fiets niet binnen de afgesproken termijn bij de verhuurder is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor ieder uur de fiets te laat wordt terug gebracht 1 uur-huur verschuldigd

Artikel 9

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.